28 dối tượng trong dường day danh bạc hang tram tỷ Fun88 bị truy tố | Phap luật

Con b?c mu?n tr? thành thành viên trang Fun88 ph?i chuy?n ti?n b?ng ngo?i t? hay ti?n Vi?t Nam vào tài kho?n cho Toàn, r?i ???c c?p m?t tài kho?n trên trang c? b?c trên, có s? ti?n ?o t??ng ???ng, dùng ?? ?ánh b?c. 

Theo k?t qu? ?i?u tra, ???ng dây ?ánh b?c qua m?ng Fun88 có hàng ngàn con b?c tham gia trên c? n??c, trong ?ó không ít con b?c là gi?i trí th?c, doanh nhân, ng??i giàu có…. S? ti?n c? b?c giao d?ch qua các tài kho?n này lên ??n hàng tr?m t? ??ng.

Theo k?t lu?n ?i?u tra, Toàn tr??c ?ây là thành viên tích c?c c?a trang m?ng c? b?c M88, ?ã b? B? Công an ?ánh s?p. Có 59 tài kho?n ngân hàng c?a nhân viên công ty CP truy?n thông FAM ???c Toàn s? d?ng vào m?c ?ích c? b?c.

Th?c t? l?y danh ngh?a này, Toàn tuy?n nhân viên, yêu c?u m?i ng??i dùng gi?y t? cá nhân m? 5 – 6 tài kho?n ngân hàng r?i có gi?y ?y quy?n cho Toàn s? d?ng các tài kho?n này. ?? núp bóng tinh vi ho?t ??ng, Toàn thành l?p công ty CP truy?n thông FAM, v?i gi?y phép ???c c?p là qu?ng cáo, marketing qua m?ng Internet.

Toàn s? d?ng các tài kho?n ?? chuy?n ti?n cho nhà cái ? n??c ngoài; ??ng th?i thanh toán ti?n c? b?c cho các con b?c trong n??c. Gi?a n?m 2012, Toàn chuy?n giao quy?n ?i?u hành công ty cho ng??i em h? là V? Vi?t H?i (SN 1985, ng? qu?n Bình Th?nh) nh?ng th?c ch?t v?n ?i?u hành t?t c? m?i ho?t ??ng.

C?m ??u t? ch?c ???ng dây ?ánh b?c tr?c tuy?n là Ph?m Huy Toàn (SN 1977, ng? qu?n Bình Th?nh, TPHCM, có 1 ti?n án t?i “l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n”) b? ?? ngh? truy t? v? t?i “t? ch?c ?ánh b?c”. Trong th?i gian là chân r?t c? b? c?a M88, Toàn thi?t l?p ???ng dây ?ánh b?c c?c l?n thông qua trang m?ng khác, là Fun88… Toàn ???c xác ??nh là giám ??c công ty CP truy?n thông FAM (tr? s? ? m?t tòa nhà trên ???ng ?inh Tiên Hoàng, ph??ng ?a Kao, qu?n 1, TPHCM).

27 ng??i có liên quan ??n ???ng dây ?ánh b?c này b? ?? ngh? truy t? v? t?i “?ánh b?c”, trong ?ó không ít b? can là gi?i trí th?c, công ch?c Nhà n??c…

???c bi?t giao di?n trang Fun88 có nhi?u ngôn ng? khác nhau, ng??i ch?i có th? ??t c??c ? t?t c? các môn c? b?c và có th? ?ánh b?c tr?c ti?p v?i nhau

Leave a Reply